A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ

Số: 79/QĐ-THĐM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm năm học 2021 – 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ

- Căn cứ  Luật giáo dục năm 2020;

- Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Thông tư số 15/2017/TT-BGD&ĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 16/2017/TT-BGD&ĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Nghị định số 04/2013/TT-BNV về việc hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan ngày 16/4/2013 tổ chức của Bộ Nội Vụ;

- Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của  UBND TP Hà Nội Ban hành qui định về phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, LĐHĐ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội;

- Căn cứ Công văn số 155/UBND-TCKH ngày 16/3/2017 của UBND huyện Thanh Trì về việc triển khai thực hiện hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Nội đối với thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần;

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 2022 của trường Tiểu học Đông Mỹ;

- Theo tình hình thực tế của trường Tiểu học Đông Mỹ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cho các ông (bà) trong hội đồng sư phạm trường Tiểu học Đông Mỹ (có danh sách kèm theo).

           Điều 2. Các ông () có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thanh Trì;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Đàn

 

DA

NH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

(Đính kèm Quyết định số 79/QĐ-THĐM ngày 30/8/2021

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Mỹ)

 

 
 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Phân công nhiệm vụ

Quản lý/

chủ nhiệm (dạy) lớp

Nhiệm vụ cụ thể/

Phụ trách môn

(phân môn)

1

Trần Thị Đàn

Hiệu trưởng

 

 

 

Quản lý chung

Phụ trách: Tài chính; nhân sự; thi đua khen thưởng; cơ sở vật chất; y tế học đường; chữ thập đỏ.

2

Trần Thị Tuyết Mai

Phó

Hiệu trưởng

Quản lý chuyên môn

Phụ trách: Chuyên môn; các hoạt động phong trào; Đội; thư viện; bán trú; phổ cập giáo dục; lao động vệ sinh.

3

Trần Thị Tâm

GVCB

 

 

 

 

5

5A

Tập đọc, LT&C, Khoa học, HDH

4

Trần Thị Ngọc Diệp

GVCB

5B

Tập làm văn, Đạo đức, NSTLVM

5

Nguyễn T.Thanh Phương

GVCB

- Tổ trưởng

5C

Kể chuyện, SHL, Địa lí

6

Kiều Thu Hà

GVCB

5D

Kĩ thuật, ATGT, chính tả

7

Trần Thị Thuỷ

GVCB

5E

Toán, Lịch sử, Thư viện, HĐTT

8

Trần Thị Minh Phương

GV

Tin học

Khối 3, 4, 5 - CNTT

Phụ trách CNTT, dạy Tin học

9

Phạm Thị Thu Hằng

GVCB

- Tổ phó

4

4A

TLV, Khoa học, HDH

 

10

Đặng Thị Dung

GVCB

4B

LT&C, Đạo đức

11

Nguyễn Thị Hoa

GVCB

- Tổ trưởng

4C

Toán, Địa lí, ATGT

12

Bùi Hương Giang

GVCB

4D

Tập đọc, kĩ thuật, Thư viện

13

Lê Quỳnh Anh

GVCB

4E – TPT

Lịch sử,  HĐTT; phụ trách Đội, lao động, vệ sinh

14

Đặng Thị Nga

GVCB

4G

Chính tả,  NSTLVM

15

Đặng Thị Kim Cúc

GVCB

4H

Kể chuyện, SHL

16

Nguyễn Thu Hương

GV

Mĩ thuật

5 khối

Phụ trách trang trí; dạy MT, tiết tăng  MT khối 1; 2, 3 (1 tiết/lớp/2 tuần)

17

Trần Lan Phương

GVCB

(nghỉ thai sản)

18

Phạm Thị Huệ

GVCB

 - Tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

3

3A

LT&C, Tập làm văn, SHL

19

Phùng Thị Hương

GVCB

3B

Toán, Thủ công

20

Nguyễn Thị Kim Duyên

GVCB

- Tổ phó

3C

TNXH, TĐ - KC, HĐTT

21

Lưu Thị Thu Hương

GVCB

3D

– Thủ quỹ

Đạo đức, thư viện;  phụ trách thu – chi

22

Nguyễn Mỹ Duyên

GVCB

3E

Tập viết, chính tả, HDH

23

Lê Hồng Trung

- GV

Thể dục

Khối 2; 3;

các lớp 5 (A, B, C)

Phụ trách Thể dục thể thao, dạy TD

24

Nguyễn Thanh Thủy

GV

Thể dục

Khối 1; 4;

các lớp 5 (D, E)

Phụ trách Thể dục thể thao, dạy TD

25

Nguyễn T.Phương Thảo

GVCB

-Tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

2

2A

Tiếng Việt, HĐTT

26

Phạm Thị Thúy Anh

GVCB

2B

TNXH

27

Nguyễn Minh Hà

GVCB

2C – Y tế

Đạo đức, Tiếng Việt; phụ trách y tế, CT Đỏ

28

Nguyễn Thị Hồng Nhung

GVCB

2D

HĐTN, Thư viện

29

Phạm Dương Vân Anh

GVCB

2E

Toán, HDH

30

Nguyễn Thị Hảo

 

GV

 Âm nhạc

(GV HĐ)

5 khối

Phụ trách phong trào  văn nghệ; ÂN; tiết tăng ÂN khối 1; 2; 3 (1 tiết/lớp/2 tuần)

31

Nguyễn Thị Lan

GVCB

1

1A

Đạo đức, Chính tả

32

Nguyễn Lan Anh

GVCB

1B

HĐTN, Thư viện

33

Trần Thanh Hoa

GVCB

1C

Toán, Tập viết, Tập đọc (T2)

34

Lã Thị Kim Lan

GVCB

GV dự trữ

Đạo đức;  dạy tiết thừa tiết lớp 2C, 3D, 4E + đột xuất

35

Nguyễn Thị Bích Hường

GVCB

- Tổ trưởng

1D

– Thủ quỹ

Học vần, Tập đọc (T1)

36

Nguyễn Thị Trà Giang

GVCB

- Tổ phó

1E

TNXH, Kể chuyện, HĐTT

37

Nguyễn Thị Minh Thu

GV

Tiếng Anh

Khối 3, 4, 5

Tiếng Anh 3, 4, 5

38

Lê Thị Hồng Vân

Nhân viên

Thư viện -

TBĐD -CNTT

Phụ trách thư viện, TBBĐD, CNTT, hỗ trợ đánh máy văn phòng

39

Nguyễn Thanh  Nguyệt

Nhân viên

- Tổ trưởng

Văn phòng

Kế toán -

Văn thư

Phụ trách kế toán, văn thư  (soạn thảo các loại văn bản về tài chính, nhân sự và các văn bản đột xuất khác)

40

Phạm Quang Hiệp

Nhân viên

Bảo vệ

ANATTH, điện (xử lý tạm thời), vệ sinh trần hành lang, bê nước uống học sinh, ưới cây, cắt tỉa cây

41

Phạm Văn Soi

Nhân viên

Bảo vệ

ANATTH, điện (xử lý tạm thời), vệ sinh trần hành lang, tưới cây

42

Nguyễn Đức Hiển

Nhân viên

Bảo vệ

ANATTH, điện (xử lý tạm thời), vệ sinh trần hành lang, tưới cây

43

Lê Văn Dân

Nhân viên

Bảo vệ

ANATTH, điện nước (sửa chữa, thay thế các thiết bị liên quan) vệ sinh trần hành lang, tưới cây, cắt tỉa cây

Lưu ý

- Khi dạy - học trực tuyến (HS không đến trường), tất cả GV không dạy tiết tăng cường mà dạy các tiết như chương trình, thời khóa biểu đã được PGD&ĐT phê duyệt.

- Khi HS đến trường, những GV thiếu số tiết dạy theo quy định dạy thay những GV thừa tiết dạy giờ (kèm theo Phân công giáo viên thực dạy theo vị trí việc làm năm học 2021 - 2022). Riêng khối 3 GVCN dạy tăng cường các tiết âm nhạc, mỹ thuật còn lại của GV năng khiếu.

Ngoài nhiệm vụ đã phân công như trên, Hiệu trưởng có giao thêm những nhiệm vụ đột xuất khác, kính đề nghị tất cả CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 10 : 570